ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกระบุรีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.06 KB 68
หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระบุรีวิทยา 66
เอกสาร รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10-6-62) 469
เอกสาร ฟอร์มการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 141
เอกสาร รูปเล่มสรุปผลกิจกรรม ชุมนุม 191
เอกสาร แบบบันทึกผลการเรียน 235
เอกสาร ฟอร์มการเช็คนักเรียน การเก็บคะแนน 456
งานบริหารบุคคล
แบบบันทึกประวัติบุคลากร โรงเรียนกระบุรีวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.21 KB 51
แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน) 50
เอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 77
เอกสาร การบันทึกข้อความการยืมเงินไปราชการ 49
เอกสาร บันทึกข้อความการนิเทศติตามคูปองครู 56
เอกสาร การดำเนินกิจกรรม PLC ของโรงเรียนกระบุรีวิทยา VERSION2 60
เอกสาร การดำเนินกิจกรรม PLC ของโรงเรียนกระบุรีวิทยา 61
เอกสาร รายงานผลการเข้ารับการอบรมสัมมนา 195
เอกสาร ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง 244